pat bates photography

Alpine stream, Jasper National Park, AB.